Marte Haverkamp

Graag wil ik verwonderen en inspireren met mijn werk door verschillende werelden samen te brengen tot een nieuw beeld. Deels herkenbaar deels verwarrend waarbij de kijker een nieuwe, kleine, gelaagde unieke wereld binnen stapt.

Voor mijn collages werk ik met gevonden papier. Papier als medium, ogenschijnlijk “waardeloos” materiaal dat zich kan laten omtoveren tot fantastische creaties. Papier is flexibel en stevig het laat zich soepel bewegen, knippen of snijden tot de gewenste vorm. Het is plat maar met de juiste bewerking kan het zich laten transformeren tot een driedimensionale wereld.

Ik gebruik dat architectonische vormen om een nieuwe wereld te creëren, deels herkenbaar deels verwarrend en nog onbekend. De architectonische vormen refereren voor mij aan de stad, de stad met al z’n bijzondere plekken en verschillende mensen die er wonen. De stad waar je samen bent en toch anoniem kan zijn, waar je heerlijk kan verdwijnen in de chaos.

Door op een geordende, intuïtieve manier beelden, kleuren en vormen te transformeren en te herschikken creëer ik een nieuwe, kleine wereld te met een gelaagde diepte waar je in kan stappen en even kan verdwijnen. Waar dingen zijn die je herkend maar je je even kan verbazen en verwonderen.

Het proces bepaald de uitkomst met steeds ruimte voor de volgende handeling net zo lang tot ik zeker weet dat het af is. Zoekend naar de grenzen tussen figuratief en abstract zijn mijn collages continu in beweging net zo lang tot ze in mijn ogen perfect zijn. Het samen voegen van de zelf gecreëerde vormen tot een nieuw beeld in een van de leukste dingen, waarbij dan eindelijk het zoeken, snijden, knippen en voorbereiden samen komt en als een logische puzzel in elkaar valt. Dit maakt dat het creatie proces even belangrijk is als het eindresultaat!

I like to amaze and inspire with my work by bringing different worlds together into a new image. Partly recognizable partly confusing, the viewer steps into a new, small, layered unique world.

For my collages I work with found paper. Paper as a medium, seemingly “worthless” material that can be transformed into fantastic creations. Paper is flexible and sturdy; it can be moved, cut or shaped into the desired form. It is flat, but with the right treatment it can be transformed into a three-dimensional world.

I use architectural forms to create a new world, partly recognisable partly confusing and still unknown. For me, the architectural forms refer to the city, the city with all its special places and different people who live there. The city where you are together and yet can be anonymous, where you can disappear into the chaos.

By transforming and rearranging images, colours and shapes in an ordered, intuitive way, I create a new, small world with a layered depth where you can step in and disappear for a while. Where there are things you recognise, but where you can be surprised and amazed for a moment.

The process determines the outcome, with room for the next action until I am sure that it is finished. Searching for the boundaries between figurative and abstract, my collages are in constant motion until they are perfect in my eyes. Putting together the self-created forms into a new image is one of the most fun things, where finally the searching, cutting, trimming and preparing come together and fall into place as a logical puzzle. This makes the creation process as important as the end result!